DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Hasta Haklarınız

Hasta Hakları insan haklarının ve değerlerinin sağlık hizmetlerine yansımasını olarak, tıptaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında, insanların sağlık hizmetlerinden beklentileri farklılaştığından günümüzde ayrıca bir önem kazanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çerçevesinde alt yapı çalışmalarını tamamlayan Fakültemiz,  2016 yılında Hasta Hakları Birimi ile faaliyete başlamıştır. Birimimiz, hastalara sağlık hizmetinden faydalanma konusunda yardımcı olmak, hasta-sağlık çalışanı ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek, hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını sağlamak, hasta hakları ile ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamak, hasta ve sağlık çalışanı eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak amacıyla aktif bir şekilde çalışmaktadır. 


Hasta hakları biriminde kullanılan anında ve yerinde çözüm sistemi ile sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler kayıt altına alınarak, çözüm mekanizmaları derhal devreye sokularak hasta ve yakınlarının memnuniyeti sağlanmaktadır. Ayrıca tüm hasta ve hasta yakınlarına her konuda yardımcı olunmakta ve yol gösterilmektedir. Hasta memnuniyetini esas alan hastane idaremiz, Hasta Hakları Kurulu ve Şikayet, Memnuniyet, Öneri kutuları aracılığı ile gelen görüş ve öneriler doğrultusunda aylık düzenli toplantılar yaparak, konuları değerlendirmekte ve çözüm getirmektedir. 

Birimimiz hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanı arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve onların ihtiyaç duydukları hizmetin kalitesini artırmak adına yapılan tüm faaliyetlerin içerisinde aktif bir rol üstlenmekte olup, yenilik ve gelişmeleri takip etmektedir.

 

Hasta Hakları 

1. HİZMETLERDEN  GENEL OLARAK  FAYDALANMA  HAKKI:

   Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey,dil, ırk,inanç, cinsiyet, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

 

2.   BİLGİLENDİRİLME VE BİLGİ İSTEME HAKKI:  

   Hastalar, kendileri veya yasal varisleri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin  bilgi alma,  kendisine ilişkin tanı ve tedavilerine ilişkin belgeleri görme  ve edinme hakkına sahiptir.  Hastalar arzu ettikleri taktirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hekimlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptirler.

 

3. SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ  SEÇME VE DEĞİŞTİRME  HAKKI:

    Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu hekim,hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini , görev ve ünvanlarınıbilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 

4.  MÜRACAT  ŞİKAYET VE DAVA AÇMA HAKKI : 

  Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

 

5. DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME  HAKKI:

 Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

 

6.  TEDAVİYİ  REDDETME, DURDURMA VE  RIZA/ONAM HAKKI:

   Hasta, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında,hastalığının seyri, teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri, tedavinin faydaları ve muhtemel riskleri  varsa alternatif tedavileri  konusunda bilgilendirilme ve  rızasının alınma  hakkına sahiptir.

 

   Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere,hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

7.  SAYGINLIK  GÖRME VE RAHATLIK HAKKI:

      Hasta, her zaman her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

 

8.    MAHREMİYET  ( GİZLİLİK) HAKKI:

   Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Kuruluşlara başvuran bireylerin kuruluşlara verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili merciye açıklanır. Hastalar, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

 

9. GÜVENLİK HAKKI

   Hastaların sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. 

 

 

Hasta Olarak Sorumluluklarımız;

  • a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
  • b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
  • c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
  • ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
  • d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
  • e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
  • f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.

Ekleme tarihi: 03-12-2018 08:02:33 Güncellenme tarihi: 03-12-2018 08:08:55